Historia

historiaw2

Les institucions sorgides a partir de 1249 i consolidades durant el segle XIV a Mallorca van anar produint un volum important de documentació; a més de conservar els repertoris de privilegis i franquícies obtinguts per el regne des de 1230. Això va fer necessari la constitució d´un Arxiu de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que és el precedent més antic i el nucli primitiu del que actualment coneixem com Arxiu del Regne de Mallorca. El dipòsit va quedar instal.lat a la mateixa Casa de la Universitat.

Durant el segle XVII es va construir la nova Casa Consistorial al mateix lloc que ocupava l'antiga Casa de la Universitat, i hi va quedar instal.lat l'Arxiu d'aquesta institució. A aquesta època corresponen els primers instruments de descripció que coneixem, l'inventari format pel notari i arxiver Jaume Pol el 1640 i l'inventari efectuat a la mort del també arxiver Antoni Moll. El Decret de Nova Planta de la Reial Audiència del Regne de Mallorca, va significar la supressió de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca i l'establiment d'un Ajuntament de regidors amb funcions reduïdes només a l'àmbit de la capital. Amb aquestes decisions l'Arxiu de la Universitat podia donar-se per tancat, encara que algunes de les seves sèries van continuar sota l'organigrama del nou Ajuntament a causa de la continuïtat d'institucions com l' Executor o la Universal Consignació.

En 1838 es creà la Diputació Provincial de les Balears, la qual es fa càrrec- als mateixos locals municipals- del fons documental de l'antic regne. Francesc Massanet, funcionari de la Secretaria de la Diputació, en va ser responsable fins a la seva mort el 1840. Amb la disposició del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas de 14 de gener de 1851 l'Arxiu de l'Antic Regne de Mallorca pasa a convertir-se en Archivo Histórico de las Baleares amb José María Quadrado y Nieto com a director. L' Arxiu queda així integrat en el sistema estatal i cinqué centre amb la categoria d'històric. Per tot aixó es va veure incrementat el nombre de funcionaris facultatius a partir de 1863. Entre d'altres citar a Pere Antoni Sancho Vicens, successor de Quadrado en la direcció i Estanislau de Kostka Aguiló. Des de l'època de Quadrado el centre dugué una política de creixement, de forma que s'han anat incorporant progressivament els arxius de pràcticament la totalitat de les institucions responsables de l'Administració de Mallorca i de les Illes Balears. A tot aixó s'ha d'afegir la incorporació de fons particulars de diversa procedència.

En 1955 es trasllada l'Arxiu des de la seva seu de l'Ajuntament a un edifici neoregionalista construit com a Casa de Cultura a partir de 1942 per Gabriel Esteve i Josep Ferragut Pou. Des de llavors compartí l'espai amb la Biblioteca Pública de Mallorca i el Museu de Mallorca. Entre els anys 2010-2013 l'edifici- una vegada traslladades aquestes dues derreres a altres seus- ha estat objecte d'un procès de rehabilitació i reforma integral per tal d'adaptar les seves funcions a les exigències actuals.

La titularitat de l'Arxiu correspon a l'Estat, mentre que la gestió fou transferida a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears per R.D. 3040/1983 de 5 d'octubre i es regeix per conveni signat entre el Ministerio de Cultura i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear de 24 de setembre de 1984.
5

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Veure horari

Telèfons

  •   (34) 971 177 340